Rapport

GHG emissions due to deforestation
Nederland is grootimporteur van tropische producten als hout, soja, palmolie en pulp. Voor deze producten worden natuurlijke bossen aangetast en verwoest.
In dit door CE Delft voor Greenpeace Nederland uitgevoerde onderzoek is een schatting gemaakt van de door ontbossing en bos aantasting veroorzaakte broeikasgas emissies. Door de sterke toename van import van palmolie uit Indonesië en Maleisië in de afgelopen jaren, richt dit onderzoek zich op deze twee landen. Hierbij is ook gekeken naar andere belangrijke producten uit deze landen zoals hout.

De studie is uitgevoerd conform de daarvoor ontwikkelde methodiek van de IPCC (InterGovernmental Panel on Climate Change).

De door de aan Nederland toe te schrijven bosaantasting in Indonesië en Maleisië veroorzaakte in de periode tot en met 2005 een broeikasgasemissie van 12 tot 25 Mton/jaar, wat overeenkomt met ongeveer 5-10% van de totale broeikasgasemissie in Nederland zelf. In 2006 en 2007 was deze emissie als gevolg van de sterk toegenomen bosaantasting toegenomen tot 30-32 Mton/jaar ofwel 15% van de totale Nederlandse broeikasgasemissie.

Het beteugelen van ontbossing speelt een belangrijke rol in de aanloop naar een klimaatakkoord in Kopenhagen eind dit jaar.
De resultaten uit dit onderzoek plaatsen een grote verantwoordelijkheid bij Nederland en andere landen die land- en bosbouwproducten uit tropische landen importeren. De studie is zeer relevant voor de huidige discussie rond REDD (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation), een cruciaal onderdeel van de klimaatonderhandelingen.Meer over