Rapport

Grenswaarden voor luchtvervuilende stoffen in het LVB

In het Luchthavenverkeerbesluit 2002 waren oorspronkelijk grenswaarden opgesteld voor de uitstoot van koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen (VOS), zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM10). Die waarden stelden een maximum aan de emissies van deze stoffen per kilogram maximaal toegestaan startgewicht van de vliegtuigen op Schiphol. In 2012 is de grenswaarde voor CO geschrapt toen overschrijding dreigde, vanwege het risico op een perverse werking op de uitstoot van andere stoffen of op geluid.

Nu een nieuw luchthavenverkeerbesluit wordt voorbereid, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan CE Delft gevraagd om te onderzoeken of het wenselijk en effectief is om wederom grenswaarden te stellen voor lucht-vervuilende stoffen.

Het rapport concludeert dat het opnemen van grenswaarden voor NOx en PM10 aanleiding zou kunnen geven tot extra beleid van Schiphol op deze stoffen. Lagere emissies zijn goed voor het milieu, hoewel er rond Schiphol op dit moment geen problemen zijn met overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit.. Weliswaar leiden lagere emissies van NOx en PM10 tot hogere emissies van CO en SO2, maar die laatste stoffen vormen in de omgeving van Schiphol nauwelijks een probleem.

Meer over