Rapport

Het PowerFlex-Model

Dit rapport vormt de verslaglegging van de ontwikkeling validatie en toepassing van een simulatiemodel, specifiek voor de flexibiliteitsbehoefte en -voorziening op de korte termijnmarkten voor elektriciteit. Hierbij wordt uitgegaan van de Nederlandse situatie, maar ook de modellering van en interconnectie en omringende landen opgenomen. Het model is achtereenvolgens ontwikkeld, gevalideerd en toegepast in een samenwerkingsverband tussen CE Delft en KYOS Energy Consulting.