Rapport

Impact of Electric Vehicles

Voor de Europese Commissie (DG Klimaat) hebben CE Delft, ICF en Ecologic de potentiële markt voor elektrische auto’s en de milieueffecten daarvan onderzocht. Het onderzoek is vandaag openbaar geworden. Daaruit blijkt dat elektrische auto’s een veelbelovende technologie voor de vermindering van de milieueffecten van vervoer zijn. Tegelijk bestaan er nog veel onzekerheden omtrent de mogelijkheden voor en effecten van grootschalige introductie van elektrische auto’s.

In de studie is een uitgebreide analyse gemaakt van de te verwachten innovatie in voertuig- en batterijtechnologie, de totale kosten voor gebruikers en de gevolgen voor elektriciteitsopwekking. Ook zijn drie scenario’s uitgewerkt voor de ontwikkeling in kosten en prestaties van zowel elektrische als conventionele auto’s. Voor de scenario’s zijn de te verwachten marktaandelen berekend en effecten op o.a. emissies en belastinginkomsten in beeld gebracht.

Uit de analyse blijkt dat het aandeel elektrische auto’s op de weg tot 2020 naar verwachting beperkt zal zijn tot slechts enkele procenten. In 2030 kan dit mogelijk oplopen tot 7 tot 33 %. Het aandeel elektrische auto’s is sterk afhankelijk van ontwikkeling in kosten en prestaties van zowel batterijtechnologie als ook van conventionele voertuigtechnologie. Ook het fiscale beleid speelt een rol.

Elektrische auto’s kunnen op lange termijn mogelijk een flinke bijdrage leveren aan de reductie van milieueffecten, maar de effecten zijn de komende 10 jaar nog erg klein. Dit komt door het kleine marktaandeel en het feit dat de extra elektriciteit vooral komt van gas- en kolencentrales.

Op de korte termijn (5 jaar) staat de technologie voor elektrische auto’s nog in de kinderschoenen en is steun van de overheid nodig om vaart te zetten achter innovatie. In deze fase is het echter belangrijk om oneerlijke concurrentie met andere soorten van energie-efficiënte voertuigen en duurzame biobrandstoffen te vermijden. Voor de langere termijn, moet een alomvattend en coherent fiscaal en regelgevend kader worden ontwikkeld, die voor een consequente behandeling zorgt van EV’s en alle concurrerende technologieën.

Auteurs