Rapport

Infrastructuurkosten van het vrachtverkeer over de weg

Op verzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft CE Delft onderzoek gedaan naar de kosten van weginfrastructuur in Nederland. Hierbij lag de nadruk op het aandeel in deze kosten dat is toe te rekenen aan het vrachtverkeer over de weg. Zowel de aanlegkosten van infrastructuur als de kosten van beheer en onderhoud zijn in kaart gebracht voor het jaar 2006. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het Rijkswegennet, het onderliggend wegennet buiten de bebouwde kom en binnen de bebouwde kom. Dit rapport beschrijft de gehanteerde methodiek en de uitkomsten ten aanzien van de infrastructuurkosten van vrachtauto�s. Het onderzoek bouwt voort op eerdere studies naar dit onderwerp, namelijk de CE- & VU-studie �Prijs van een Reis� en onderzoek in het kader van het IBO Gebruiksvergoedingen goederenvervoer. In lijn met deze studies concludeert ook dit rapport dat de infrastructuurkosten van het vrachtverkeer per voertuigkilometer aanzienlijk hoger liggen dan van personenauto�s. De methodiek en resultaten van deze studie zijn vergeleken met de berekeningen voor Duitsland die ten grondslag liggen aan de Maut en met eerdere studies voor de Nederlandse situatie. Ook zijn gevoeligheidanalyses uitgevoerd op de belangrijkste methodologische keuzes.

Meer over