Rapport

IPO monitor duurzame bedrijventerreinen: Ontwerp

De gezamenlijke provincies hebben het initiatief genomen om de uiteenlopende initiatieven op het terrein van duurzame bedrijventerreinen meer te stroomlijnen middels een monitoringssyteem. Een eerste opzet van dit systeem is door CE i.s.m. KNN Milieu ontwikkeld.
De monitor bestaat (vooralsnog) uit twee delen: een beleids- en een effectmonitor. De beleidsmonitor geeft inzicht in de verschillende kenmerken van provinciaal dbt-beleid. In de effectmonitor wordt door gemeenten de stand van zaken met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen op bedrijventerreinen ingevuld: welke maatregelen zijn al dan niet gepland, in uitvoering of uitgevoerd?
De resultaten van het monitoringsysteem leveren de provincies een sturingsinstrument en de mogelijkheid tot onderling vergelijken en eventueel uniformeren van beleid. Gemeenten kunnen de resultaten gebruiken om te benchmarken en ervaringen uit te wisselen.
Uit een beknopte pilot is gebleken dat de ontworpen monitor bruikbare informatie oplevert en goed toepasbaar is in de praktijk.

Meer over