Rapport

IPO Nationale Routekaart Restwarmte

In het Klimaat- en Energieakkoord tussen de provincies en het Rijk geven de provincies onder andere aan hoe zij een bijdrage leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot, energiebesparing en de toename van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Eén van de uitwerkingen hiervan is het in kaart brengen van de mogelijkheden voor de maximale benutting van restwarmte.

Met behulp van de recent gepubliceerde Warmteatlas van het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) van Agentschap NL, is een quickscan gemaakt van het potentieel aan restwarmte dat per provincie beschikbaar is. Met enige kanttekeningen kan worden aangenomen dat de ordegrootte van het restwarmtepotentieel in Nederland ligt rond de 100 PJ per jaar, ongeveer een derde van het huidige warmteverbruik van de Nederlandse huishoudens. Hiervan blijkt ongeveer 57 PJ restwarmte nuttig ingezet kan worden voor warmtelevering aan huishoudens. Genoeg voor 1,2 miljoen huishoudens en een CO2-reductie van 3.200 kton.

De provincies van Nederland verschillen zéér sterk. Zowel in restwarmteaanbod en -vraag, als in de rolopvatting en de beleidsinbedding van restwarmte. Niet iedere provincie hoeft zich evenveel in te zetten voor restwarmte of heeft de middelen om projecten te financieren. Het is dan ook niet mogelijk om één generieke set met beleidsaanbevelingen op te stellen, waarmee het succesvol benutten van restwarmte gegarandeerd is.

Voor alle provincies is een specifieke set van aanbevelingen opgesteld en voor alle provincies tezamen de IPO Nationale Routekaart Restwarmte (NRR). Hierin staat een aantal concrete aanbevelingen voor de provincies, Agentschap NL en de Rijksoverheid. Deze aanbevelingen dienen de grootste belemmering weg te nemen op het vlak van wet- en regelgeving en te faciliteren in het eenvoudiger bewerkstellen van restwarmteprojecten in de provincies.


Warmtevraag totaal
(TJ)
Warmtevraag beschikbaar
(TJ)
Warmte-aanbod
(TJ)
Benuttings-
potentieel
(TJ)
Benuttings-potentieel (woningen)
CO2-
reductie (kton)
Zuid-Holland 63.585 50.159 25.325 13.782 297.000 780
Gelderland 42.391 42.007 16.900 9.829 211.000 556
Limburg 26.144 35.581 14.300 7.317 157.000 414
Noord-Brabant 52.886 28.174 14.113 8.063 173.000 456
Groningen 13.027 13.979 7.713 2.144 46.000 121
Noord-Holland 54.510 16.280 7.225 5.876 126.000 333
Zeeland 8.004 13.975 5.950 1.783 38.000 101
Overijssel 23.578 4.888 3.375 3.059 66.000 173
Drenthe 11.635 6.051 3.188 1.814 39.000 103
Utrecht 24.473 4.231 2.113 2.000 43.000 113
Friesland 14.349 4.178 1.650 550 12.000 31
Flevoland 6.192 4.070 750 750 16.000 42
Totaal 340.776 223.572 102.600 56.967 1.224.000 3.224

Disclaimer: Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit de Warmteatlas van Agentschap NL. Agentschap NL stelt dat de gegevens niet geschikt zijn voor kwantitatieve berekeningen. De bruikbaarheid van deze gegevens is dan ook gelimiteerd tot het identificeren van mogelijk aanwezige kansen, wat tevens het doel van dit onderzoek is. De volledige disclaimer van de Warmteatlas is terug te vinden op www.warmteatlas.nl.

Auteurs