Rapport

Klimaateffecten importheffing afval

De Nederlandse overheid heeft de belasting die geldt voor verbranding van afval in Nederland per 1 januari 2020 ook ingevoerd voor afval dat afkomstig is uit het buitenland. De overheid heeft midden 2019 CE Delft gevraagd het voornemen voor deze zogenaamde importheffing op afval te voorzien van commentaar op door de ministeries geschreven factsheets van een veelvoud van maatregelen, waaronder de invoering van de importheffing op afval. Het commentaar van CE Delft betrof onder meer de verwachte klimaateffecten van de importheffing. CE Delft heeft in de kantlijn commentaar gegeven op een beknopte omschrijving van deze maatregel en ingeschatte effecten.
Het commentaar van CE Delft en de berekeningen in dat commentaar zijn eind 2019 gedeeltelijk openbaar gemaakt door de ministeries na een WOB-verzoek vanuit de afvalsector. Afvalverwerker Attero heeft naar aanleiding hiervan CE Delft een aantal vragen voorgelegd. Deze vragen worden hierna door CE Delft beantwoord. Dit is gedaan in de vorm van een toelichting op de eerder uitgevoerde snelle check en in de vorm van een beperkte hoeveelheid aanvullende berekeningen als preciezer gekeken wordt.

Meer over