Rapport

Klimaatneutraal Zeist

De gemeente Zeist heeft zich uitgesproken om een klimaatneutrale gemeente te zijn in 2030. Hierbij is klimaatneutraal gedefinieerd als ‘er wordt evenveel duurzame energie opgewekt als er in Zeist wordt verbruikt’. Dit is een grote opgave waarbij sterk ingezet zal moeten worden op energiebesparing en de opwekking van hernieuwbare energie. CE Delft is gevraagd om een analyse uit voeren ter ondersteuning van de invulling van deze ambitie. In oktober 2016 is de Brede Milieuvisie vastgesteld. Eén van de pijlers van deze Brede Milieuvisie is ‘Klimaat en energie, waarbinnen de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2030 is ondergebracht. De route naar klimaatneutraal in 2030 wordt uitgewerkt in een energieplan. Deze ambitie kan alleen gerealiseerd worden als alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen in de uitvoering van het energieplan. Daarom wordt het energieplan in samenwerking met de samenleving, bedrijven, belangengroepen en overige stakeholders opgesteld, zodat het een breed gedragen plan is. Als basis voor dit energieplan heeft de gemeente behoefte aan inzicht in de huidige stand van zaken, en mogelijkheden binnen de gemeente Zeist om klimaatneutraal te worden.

Het doel van deze studie is om de gemeente Zeist inzicht te geven in:

  • Huidig energiegebruik binnen de grenzen van gemeente Zeist, per sector en per energiedrager
  • De omvang en de opgave van klimaatneutraal in 2030
  • De wet- en regelgeving en de autonome ontwikkeling richting 2030
  • Het potentieel voor efficiencyverbetering (energiebesparing) in de verschillende (sub)sectoren
  • Het potentieel voor duurzame energieopwekking binnen de grenzen van gemeente Zeist.

Auteurs