Rapport

Klimaatneutrale energie in de transportsector

In het kader van de transitie naar klimaatneutrale energiedragers in transport heeft VROM een negental opties voor klimaatneutraal vervoer geïdentificeerd. De toegepaste energieketens en technologieën van deze opties zijn vaak zeer verschillend, en variëren van bijvoorbeeld bio-ethanol in combinatie met brandstofcelvoertuigen tot elektrische auto’s die door duurzame elektriciteit worden aangedreven. Deze verschillende opties worden nu door RIVM op een aantal aspecten beoordeeld, zoals op milieu, veiligheid, kosten, politieke haalbaarheid enzovoorts.
In deze studie, die is uitgevoerd in opdracht van RIVM, hebben we de institutionele en politieke indicatoren verder uitgewerkt. Allereerst hebben we alle institutionele en politieke indicatoren geïnventariseerd die een mogelijke rol kunnen spelen bij de verschillende opties, vervolgens zijn de negen opties aan deze indicatoren getoetst. Hierbij hebben we bij alle opties potentiële knelpunten geïdentificeerd, al scoren sommige ketens beter dan andere. Uit de resultaten komt ook naar voren dat de uiteindelijke institutionele en politieke belemmeringen die bij de implementatie van de opties zullen worden ondervonden sterk afhangen van bijvoorbeeld technische ontwikkelingen, toekomstige kosten en de beleidsmatige vormgeving van de randvoorwaarden.

Auteurs

Meer over