Rapport

Langzamer is zuiniger

Lagere maximumsnelheid op de snelweg helpt bij terugdringen CO2-uitstoot
Langzamer rijden is beter voor het klimaat. In een verkenning heeft CE Delft een inschatting gemaakt hoe groot de CO2-besparingen kunnen zijn voor verschillende scenario’s van lagere maximumsnelheden op de snelweg. Het verlagen van de maximumsnelheid voor personenauto’s naar 80 kilometer kan op langere termijn de CO2-emissies van transport verminderen met 30%.

Relatieve CO2-reductie voor de scenario’s op korte en lange termijn ten opzichte van de CO2-emissies van de totale emissies van personenauto’s op de snelweg
 Relatieve CO2-reductie voor de scenario op korte en lange termijn ten opzichte van de CO2-emissies van de totale emissies van personenauto’s op de snelweg
Overal 100, 90 of 80 betekent dat alle snelweg-snelheidslimieten boven de 100, 90 of 80 worden teruggebracht naar 100, 90 of 80. Lagere snelheidslimieten blijven behouden.

De CO2-reductie op lange termijn is ingeschat op maximaal 2,8 Mton voor personenauto’s en nog eens 0,2 Mton door bestelauto’s. Voor personenauto’s betekent dit een afname van 30% van de emissies op de snelweg. Deze maximale reductie wordt bereikt bij een uniforme limiet van 80 km/u met een strenge handhaving van de maximum snelheid. Een minder drastische snelheidsverlaging leidt tot minder reducties, maar afhankelijk van het scenario nog steeds tot een reductie van de emissies van personenauto’s op de snelweg tussen de 8 en 21%.

Het is algemeen bekend dat een verlaging van de snelheid ervoor zorgt dat auto’s gemiddeld minder brandstof per kilometer verbruiken.

Relatie snelheid (km/uur) en CO2-uitstoot (gram/km) bij constante snelheid
Relatie snelheid (km/uur) en CO2-uitstoot (gram/km) bij constante snelheid
Bron: Data TNO, bewerkt door CE Delft.

Van auto naar OV
Minder bekend is dat het verlagen van de snelheid op de snelweg, rmet als gevolg  langere reistijden, zal leiden tot minder autokilometers waardoor er een verschuiving naar reizen per openbaar vervoer optreedt.

Op lange termijn speelt de CO2-besparing door een afname in autokilometers een steeds grotere rol, omdat er structurele gedragsveranderingen plaatsvinden, zoals mensen die dichter bij hun werk gaan wonen en winkels die zich dichter bij de consumenten vestigen.


Een reductie van de CO2-uitstoot is slechts één van de effecten die een verlaging van de maximumsnelheid met zich meebrengt. Er zijn ook positieve effecten op luchtvervuiling, geluidshinder en mogelijk op congestie en verkeersveiligheid. Verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen kent ook nadelen. Mensen zijn gemiddeld langer onderweg om een bepaalde reis te maken en zullen minder kilometers afleggen. Zowel de lagere snelheid als de reductie in verkeersvolume vertegenwoordigen vanuit een welvaarts-perspectief economische kosten. Met behulp van nader onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten zouden ‘optimale’ maximum snelheden kunnen worden berekend.

 

Overzicht van maatschappelijke kosten en baten van lagere snelheidslimieten op snelwegen
Maatschappelijke kosten Maatschappelijke baten
Langere reistijden Reductie van CO2-emissies
Reductie voertuigkilometers  personenvervoer Reductie van luchtvervuilende emissies
Handhavingskosten Reductie van geluidshinder
  Verbetering verkeersveiligheid
  Congestiereductie
  Besparing op infrastructuurkosten
  Brandstofbesparing


Auteurs