Rapport

Leidraad MKBA in het milieubeleid : Versie 1.0

Steeds vaker wordt een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) gebruikt bij het formuleren van nieuwe milieubeleidsplannen. Binnen een kort tijdsbestek zijn er in Nederland MKBA’s verschenen van de uitfasering LPG, bodemsanering, afvalbeleid, windenergie op zee, etc. Europees wordt steeds meer beleid en wenselijkheid voor nieuw beleid gebaseerd op een MKBA.

In Nederland wordt voor MKBA’s de OEI-leidraad gevolgd. Deze leidraad is evenwel geschreven voor investeringen in infrastructuur. Toepassing van een MKBA op milieubeleid vereist op onderdelen echter een andere aanpak dan de tot nu toe gangbare OEI-systematiek. Daarom is een speciale leidraad MKBA ontwikkeld voor gebruik van MKBAs in het milieubeleid. Deze leidraad volgt op hoofdlijnen de OEI-leidraad maar brengt op specifieke punten andere accenten aan. Zo wordt in deze leidraad veel aandacht besteed aan de beleidskosten, de effectiviteit van het beleid, projectgebonden risico’s, bepaling van de milieu-effecten en waardering van die milieu-effecten.

De leidraad presenteert elf concrete stappen die doorlopen moeten worden bij het opstellen van een MBKA en gaat in op de rolverdeling tussen opdrachtgevers en onderzoekers. Relatief veel aandacht wordt besteed aan de presentatie van de resultaten omdat die een goede overdracht moeten waarborgen van de onderzoekers naar de opdrachtgevers.

Meer over