Rapport

Maatschappelijke kosten en baten OV-bussen

In het Zero Emissie Busakkoord committeren Rijk, provincies en regio’s zich aan de ambitie om in 2030 een volledig Zero-Emissie bussenvloot te realiseren. PitPoint heeft aan CE Delft gevraagd om de totale maatschappelijke kosten van de verschillende alternatieve brandstoffen/aandrijfvormen voor OV-bussen in beeld te brengen. Hiervoor hebben we gekeken naar de financiële kosten en de milieukosten van inzet van bussen in een concessie. Op basis van recente beschikbare gegevens maken we kosten-inschattingen voor de totale kosten over de gebruiksduur van het gehele park van een busconcessie.

Uit de scenarioberekeningen blijkt dat een grote CO2-besparing kosteneffectief kan worden gerealiseerd wanneer de transitie naar zero-emissie wordt gecombineerd met inzet van biobrandstoffen. De transitie via inzet van HVO is relatief duur. Voor nieuwe concessieuitvragen is de gepresenteerde MKBA-methodiek van meerwaarde om het meest kostenefficiënte transitiepad naar Zero-Emissie te bepalen. Met behulp van TCO-berekeningen zoals in dit rapport (en andere studies), kan goed gestuurd worden op CO2-reductie én kostenbesparing.

Voor PitPoint leverden we daarnaast ook een rekentool op, waarin de uitgangspunten en inputwaarden kunnen worden aangepast. Voor elke specifieke situatie kunnen zelf samengestelde transitiescenario’s worden ingevoerd en doorgerekend op maatschappelijke kosten en baten en kosten per vermeden ton CO2-uitstoot.