Rapport

Markt en flexibiliteit

Er dienen zich grote veranderingen aan op het elektriciteitsnet; door sterk groeiende variabele productie zonne- en windenergie, én toepassing van technieken met een aanzienlijke elektriciteitsvraag en een specifiek vraagpatroon (zoals elektrisch vervoer en elektrische warmtepompen). De gevolgen hiervan zullen zichtbaar zijn in een drietal deelmarkten van het elektriciteitssysteem:

1.    Levering van elektriciteit (Commodity).
2.    Balanshandhaving (Onbalans).
3.    Netwerkcongestie (Transportcapaciteit).

Om deze nieuwe ontwikkelingen op te kunnen vangen zal de behoefte aan flexibele middelen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen toenemen. Dit noemen we flexibiliteit. Door de toekomstige uitdagingen komt de vraag op hoeveel flexibiliteit er nu en straks beschikbaar is en of deze flexibiliteit wel voldoende toegang heeft tot de verschillende deelmarkten van de elektriciteitsmarkt.
Dit rapport vormt de hoofdrapportage van het project ‘Markt en flexibiliteit; marktinrichting ter ontsluiting van flexibiliteitsopties’. Deze hoofdrapportage biedt een overzicht van de belangrijkste resultaten van het project. Naast deze rapportage is er ook een achtergrondrapportage beschikbaar waarin een breed overzicht en gedetailleerdere uitwerking van de analyses en resultaten van het project wordt gepresenteerd.

Het project is opgezet naar aanleiding van de analyse ten behoeve van de denktank ‘structurele verandering energiemarkt’.  De analyse blikt vooruit op de ontwikkelingen in het elektriciteitssysteem tot 2030.

Auteurs