Rapport

Met water de diepte in

Bij olie- en gaswinning komen onvermijdelijk waterstromen vrij, die vervolgens moeten worden verwijderd. Dit kan bovengronds, door reiniging en lozing van het water, het kan echter ook worden geïnjecteerd in de diepe ondergrond, bijvoorbeeld in (oude) olie- en gasvelden. Voor de meeste vrijkomende waterstromen is er een gangbare, algemeen geaccepteerde verwijderingsmethode. Maar rond verwijdering van de niet uit de diepe ondergrond afkomstige, branche specifieke waterstromen is de wetgeving nog niet goed uitgewerkt.
De standaard praktijk voor afweging van verschillende verwijderingsmethoden is niet ontwikkeld voor ondergrondse milieubelasting, en is in dit geval niet goed toepasbaar. CE heeft daarom, in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), een afwegingsmethodiek ontwikkeld waarmee de effecten van injectie vergeleken kunnen worden met die van alternatieve verwerkingsmethodieken. De methodiek is bedoeld om te worden toegepast in vergunningverleningstrajecten (zoals MER-procedures) rond initiatieven op het gebied van injectie van waterstromen die ontstaan bij de gas- en oliewinning. Bij de ontwikkeling van deze methodiek is zoveel mogelijk uitgegaan van bestaand beleid. Daarnaast zijn de verschillende partijen die nauw betrokken zijn bij vergunningverlening van injectie in de diepe ondergrond bij het onderzoek geconsulteerd.
De volgende stap is de toepassing van deze methodiek in één of meerdere MER-trajecten. Als de ervaringen positief zijn, is het aan te bevelen de methodiek ook in het beleid op te nemen.

Auteurs

Meer over