Rapport

Milieuanalyses Papier en Karton

Voor het Ministerie van VROM is de Nederlandse consumptie van papier en karton geanalyseerd op complete milieuimpact over de keten. Deze bestaat deels uit in Nederland geproduceerd papier en karton en deels uit geimporteerde producten. Omdat in Nederland de inzameling van papier relatief hoog is, is de grondstofdruk van de hele keten relatief laag. Een groot deel van de grondstof wordt immers weer teruggewonnen en opnieuw ingezet. De totale milieubelasting van de papier- en kartonconsumptie per persoon is gelijk aan die van ruim 1.250 autokilometers per jaar.

Deze ‘nulmeting’ is uitgevoerd in het kader van het Ketengericht Afvalbeleid, een nieuwe aanpak in het kader van het Tweede Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2). Richtinggevende doelstelling is om 20% vermindering van milieudruk over de keten te realiseren in 2015. Een drietal beschouwde maatregelen leveren tezamen een besparingspotentieel van 8%. De besparingen betreffen onder andere efficientieverbetering bij drukkerijen, inclusief reductie van papieruitval in die schakel, en het gebruik van alternatieve vezelgrondstoffen. 

Meer over