Rapport

Milieueffecten van verbeteropties voor de Nederlandse eiwitconsumptie

In dit onderzoek heeft CE Delft op basis van eerder onderzoek voor de SuperWijzer App berekend wat de milieueffecten zijn die samenhangen met de eiwitconsumptie in Nederland. Het gaat dan om de milieueffecten van vlees, eieren, kaas, melk en vleesvervangers. 

Gekeken is naar de totaal effecten van de Nederlandse consumptie van vlees, eieren en zuivel, weergegeven voor de milieuthema’s Klimaat, Landgebruik, Verzuring, Vermesting en Biodiversiteit. Voor klimaatemissies (CO2-eq.) gaat het voor vlees, eieren en zuivel om 21,5 Mton CO2. Dat is ongeveer 10% van de jaarlijkse emissie van Nederland. Deze emissie is ongeveer gelijk aan de emissie van het personenautoverkeer in Nederland. Voor landgebruik gaat het om 87% van de totale oppervlakte van Nederland. Het gaat hierbij voornamelijk om ruimte voor teelt van veevoer in het buitenland. Ook de overige milieu-impacts zijn relatief groot. De verzuringsimpact door consumptie van vlees, zuivel en eieren is net zo groot als een kwart van de totale Nederlandse verzuring. De impact op vermesting mondiaal is ongeveer twee derde zo groot als de Nederlandse vermesting, en de impact op biodiversiteit op mondiaal niveau is  ook zo’n twee derde van de totale gemiddelde biodiversiteitsimpact. 

Uit de berekeningen voor de SuperWijzer App voor 120 eiwitketens bleek eerder dat er grote milieukundige verschillen zijn tussen verschillende eiwitbronnen. Vooral plantaardige eiwitten scoren beter en sommige rundvleessoorten scoren relatief slecht. 

Verbeterscenario’s geven flinke verbetering
Het zou gezonder zijn om minder eiwitten te eten. Bovendien varieert de milieu-impact van verschillende eiwitproducten erg. Daarom is het denkbaar en voor het milieu interessant als consumenten zouden kiezen voor minder en betere eiwitproducten. In dit onderzoek zijn verschillende scenario’s doorgerekend waarin consumenten kiezen voor milieuvriendelijkere eiwitten. Zelfs als consumenten bij hun favoriete vleessoort blijven maar voor een milieuvriendelijke variant kiezen zou dit al 20% klimaatemissies schelen. Scenario’s waarin consumenten ook kiezen voor meer plantaardige producten, de betere soorten vlees en/of minder eiwitten, geven tussen de 32 en 55% minder klimaatemissie. Een volledig vegetarisch dieet zou met 70% reductie van klimaatemissies het meest opleveren. Het lijkt erop dat grote milieuverbeteringen in deze sector mogelijk zijn door slechts beperkte veranderingen in consumentenaankoopgedrag (er is veel laaghangend fruit).

 

Meer over