Rapport

MKBA Warmte Zuid-Holland

Voor de verdere uitwerking van de ambitie en als bijdrage aan de warmtevisie is er behoefte aan meer inzicht in de (maatschappelijke) kosten en baten van de bijdrage van warmte aan Zuid-Holland en Nederland. Op verzoek van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland heeft CE Delft en Infinitus deze MKBA opgesteld. De MKBA moet bijdragen aan het inzicht in de maatschappelijke efficiëntie van het bereiken van 20 PJ per jaar aan besparing op de fossiele energievraag in 2020. De MKBA laat een positief saldo zien voor het projectalternatief met grootschalige inzet van restwarmte voor kassen en woningen in Zuid-Holland (PA2), zowel op nationaal als op provinciaal niveau. Op provinciaal niveau is dit saldo robuust voor variaties in de uitgangspunten.

Auteurs