Rapport

Monitoring MIA-regeling elektrische taxi’s en personenbussen

Sinds 1 januari 2020 komen elektrische personenbussen (incl. rolstoelvoertuigen) en elektrische taxi’s in aanmerking voor een fiscale aftrek in het kader van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Het doel hiervan is om de taxibranche een prikkel te geven om over te stappen naar nul-emissievoertuigen.

Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken in hoeverre de MIA-regeling in 2020 heeft geleid tot extra aanschaf van nul-emissievoertuigen. Daarnaast was het doel om in beeld te brengen wat mogelijke redenen van taxiondernemers zijn om al dan niet gebruik te maken van de MIA. Het onderzoek is gebaseerd op de jaarcijfers over 2020. De cijfers over 2021 waren nog niet beschikbaar ten tijde van het opstellen van dit rapport.

Het onderzoek laat zien dat in het jaar 2020 voor in totaal 86 elektrische personenauto taxi’s en 250 voertuigen elektrische taxibussen de investeringsaftrek is toegekend. Niet is onderzocht in hoeverre de afname in mobiliteit door de coronamaatregelen de MIA-aanvragen hebben beïnvloedt, maar het valt te verwachten dat dit een drukkend effect heeft gehad op het aantal aanvragen.

Uit gesprekken met vervoerders blijkt dat flankerend beleid (zoals concessievoorwaarden bij doelgroepenvervoer en het gunnen van (goede) taxistandplaatsen voor elektrische taxi’s) belangrijke redenen zijn om voor een elektrische taxi te kiezen. De geïnterviewde partijen geven dan ook aan dat ze vaak ook zonder de MIA een overstap zouden hebben gemaakt. Op basis hiervan concluderen we dat de MIA-regeling voor elektrische taxi’s en taxibussen een hoog aandeel freeriders kent.

Dezelfde vervoerders geven in de interviews aan dat zij het een nadeel vinden dat het uitkeren van MIA afhankelijk is van de winstgevendheid van het bedrijf en pas wordt uitgekeerd als de jaarcijfers beschikbaar zijn. Een regeling (subsidie) die zou worden uitgekeerd op het aankoopmoment van de voertuigen zou hun aankoopbeslissing sterker beïnvloeden.