Rapport

Moving towards a 30% carbon reduction target in the EU
Economic impacts in Slovakia

In deze studie wordt een kwantitatieve economische analyse gemaakt van de gevolgen voor de Slowaakse economie als de EU haar klimaatdoelstelling opvoert van een 20% reductie van broeikasgasemissies in 2020, vergeleken met 1990, tot een 30% reductie over deze periode. De studie heeft als hoofddoel een inschatting te geven van de kosten en baten voor diverse partijen in de Slowaakse economie bij invoering van een stringentere klimaatdoelstelling, met een uitsplitsing hiervan per sector. Met gebruik van statistische gegevens  (Slovstat, EU ETS Registry) en prognoses (PRIMES/GAINS) is een brede macro-economische analyse uitgevoerd om de vermoedelijke gevolgen in kaart te brengen niet alleen voor de elektriciteitssector en de industrie, maar ook voor de economie in bredere zin, waaronder overheidsinkomsten en baten die voortvloeien uit een vermindering van gelieerde milieuemissies.

Als algemene conclusie kan worden gesteld dat de doelstelling van 30% emissiereductie gehaald kan worden zonder extra directe kosten voor de Slowaakse economie. Deze directe kosten zijn ruwweg dezelfde als bij een beleidsdoel van 20% emissiereductie. De modelberekeningen van deze studie wijzen uit dat, alles bij elkaar, het beleidsdoel van -30% voor 2020 ongeveer € 5 miljoen goedkoper is dan het doel van -20%. De hogere reductiekosten bij een -30% scenario worden gecompenseerd door hogere besparingen op brandstof in de industrie en de elektriciteitssector, hogere overheidsinkomsten van emissierechtenveiling en een hogere waarde van het substantiële aantal emissierechten die bedrijven op de bank hebben staan. Op deze wijze worden de directe kosten van de -30% scenario door de directe baten precies gecompenseerd.

Volgens deze studie brengt het -30% beleidsdoel een aantal aanzienlijke indirecte baten met zich mee. Zo kunnen de € 0.7 miljard extra investeringen tussen 2009 en 2020 mogelijk leiden tot een stijging van ongeveer 0.7% van het BBP in 2020. Er zijn ook andere bijkomende voordelen te verwachten, in de vorm van verbeterde luchtkwaliteit en verminderde afhankelijkheid van brandstofinvoer. Hoewel de industrie met hogere kosten zal komen te zitten, zullen deze hoogstwaarschijnlijk aan consumenten worden doorberekend. Hierdoor zal de industrie een deel van haar marktaandeel verliezen. Het lijkt erop dat het verlies in toegevoegde waarde door energie-intensieve sectoren min or meer gelijk zal zijn aan de baten die uit hogere investeringen voortvloeien.

Meer over