Rapport

Nationale doelstelling voor hernieuwbare energie

Op dit moment vindt een discussie plaats tussen de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement over de herziening van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie. Ter discussie staan de Europese en nationale doelstellingen voor het aandeel hernieuwbare energie. Het Europees Parlement stelt voor de EU-doelstelling op minimaal 35% hernieuwbare energie in 2030 te stellen, en nationale doelstellingen voor hernieuwbare energie vast te leggen die van kracht worden in geval de nationale plannen onvoldoende zijn om de EU-doelstelling te halen. In het originele voorstel voor herziening van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie is enkel een Europees bindende doelstelling vastgelegd, van minimaal 27%.

De Europese doelstelling voor hernieuwbare energie kan op verschillende manieren vertaald worden naar nationale doelstellingen per lidstaat. Voorgestelde parameters voor de verdeling zijn het bruto binnenlands product, het potentieel voor hernieuwbare energie en de mate van interconnectie. De gekozen verdeelsleutel kan een groot effect hebben op de hoogte van de nationale doelstelling voor hernieuwbare energie.

In dit onderzoek wordt doorgerekend wat het effect is van de toepassing van verschillende Europese doelstellingen en verdeelsleutels op de nationale doelstelling voor hernieuwbare energie voor Nederland. De effecten worden berekend voor verschillende uitgangspunten voor energiebesparing.

Auteurs