Rapport

Normering verwarmingsinstallaties. Onderzoek naar opties voor normering hybride warmtepompen

De Nederlandse ambitie is dat alle woningen in 2050 aardgasvrij zijn. Op dit moment hebben verreweg de meeste woningen in Nederland een centrale verwarming (cv) met hr-ketel op aardgas. Deze ‘mono-cv-ketels’ zullen op termijn moeten verdwijnen. Ze worden vervangen door een aansluiting op een warmtenet, een elektrische warmtepomp of een hybride warmtepomp. In mei 2022 heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aangekondigd dat de mono-cv-ketel in Nederlandse woningen vanaf 2026 wordt uitgefaseerd.

Dit rapport verkent de mogelijkheden om de mono-cv-ketel in woningen uit te faseren door middel van normering. Onder normering verstaan we het stellen van wettelijke eisen waaraan producten of diensten moeten voldoen. Voor verwarmingssystemen kan dat bijvoorbeeld gaan over een norm voor het systeemrendement, de CO2-uitstoot of voor de energie-efficiëntie. Met dit rapport over het ontwerp van een normering wil Natuur & Milieu bijdragen aan de vormgeving van het beleidsinstrument.


Voor verschillende vormen van normering beschrijven we de juridische uitvoerbaarheid, de impact op woningeigenaren, de uitvoeringslasten voor marktpartijen en de handhaafbaarheid. Vervolgens gaan we in op de technische en financiële haalbaarheid voor verschillende categorieën woningen. Tot slot is een inschatting gemaakt van hoeveel woningen er onder normering zouden vallen, als deze geldt voor verschillende woningtypen en op verschillende vervangingsmomenten.