Rapport

Nulmeting CO2-uitstoot mobiliteit Noord-Holland en Flevoland

In het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat regio’s Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s) opstellen voor de verduurzaming van mobiliteit. Voor de provincies Noord-Holland en Flevoland hebben wij een Nulmeting uitgevoerd als voorbereiding voor het opstellen van het RMP.

De Nulmeting brengt de huidige CO2-emissie in beeld van de sector Mobiliteit en Transport voor drie deelregio’s in de provincies Noord-Holland en Flevoland: de Metropoolregio Amsterdam, Noord-Holland-Noord en Flevoland-Noordoost.

In de Nulmeting is ook gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de CO2-emisise van mobiliteit tot 2030, met daarin meegenomen het voorgenomen landelijk en Europees beleid. Ook zijn verschillende klimaatdoelstellingen (nationaal en Europees) doorvertaald naar het regionale schaalniveau.

Tot slot gaat de Nulmeting in op de potentie van regionaal/lokaal beleid als aanvulling op Europees/nationaal beleid om de klimaatdoelstellingen voor de sector mobiliteit en transport binnen bereik te brengen.