Rapport

Ontgassingen in kaart ten behoeve van een ontgassingsverbod in Flevoland

In navolging van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland overweegt de provincie Flevoland om, vooruitlopend op een internationaal CDNI1-verdrag, een provinciaal ontgassingsverbod in te voeren. Dit door middel van een Provinciale Milieuverordening (PMV). De provincie Flevoland wenst inzicht te verkrijgen in het jaarlijkse aantal van deze ontgassingen die binnen haar grenzen worden uitgevoerd. Naast een inschatting van het aantal ontgassingen dat normaliter plaatsvindt in Flevoland wordt ook aangegeven hoeveel ontgassingen mogelijk naar Flevoland verplaatsten indien de recent ingevoerde verboden in de buurprovincies worden nageleefd. Qua kosten kan het met name voor schepen vanuit Amsterdam naar het zuiden interessant zijn om in Flevoland ‘kosteloos’ te ontgassen in plaats van aan een installatie.

Deze studie geeft inzicht in bovenstaande aantallen ontgassingen en een globaal beeld van de vaarroutes waarbij deze ontgassingen een rol spelen. Dit is van belang voor zowel het inzicht in de mogelijke effecten op de volksgezondheid als op, door hun nabijheid, Natura 2000-natuurgebieden.