Rapport

Outlook Hinterland and Continental Freight 2018

Als de logistieke sector in Nederland haar belangrijke internationale positie wil behouden én aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs wil voldoen zal alles uit de kast gehaald moeten worden.

TNO, CE Delft en Connekt presenteren de eerste Outlook waarin voor het internationale goederenvervoer in Nederland de mogelijkheden worden beschreven om de CO2-reductiedoelen van het klimaatakkoord van Parijs te behalen. Het achterlandvervoer van de Nederlandse (lucht-)havens en het continentale internationale vervoer omvat een substantieel deel (ca. 60%) van de totale CO2-uitstoot van het goederenvervoer en heeft daarmee ook een grote opgave om de doelen van ‘Parijs’ te halen. Er zal meer dan 6x efficiënter moeten worden vervoerd, op- en overgeslagen.

Voor 5 verschillende segmenten (droge bulk, vloeibare bulk, vers, consumentenproducten en halffabricaten) zijn de besparingsmogelijkheden in kaart gebracht en in perspectief en relatie tot elkaar geplaatst. Hierdoor komt er zicht op de mogelijke routes (transitiepaden) die bewandeld zouden moeten worden in de onderscheiden segmenten. Per segment wordt ook zichtbaar waar de grootste pijnpunten zullen liggen en wat de invloed is van de (grote) onzekerheden en mogelijke onverwachte ontwikkelingen (dark horses). Het blijkt dat snel begonnen moet worden met zoveel mogelijk opties: ‘losse’ maatregelen zijn niet afdoende. Zo is het inzetten op zuinige of elektrische voertuigen en hernieuwbare brandstoffen alleen niet genoeg. Een systeemaanpak is vereist en alle in deze studie geïdentificeerde decarbonisatiemaatregelen zullen moeten worden toegepast. En wel meteen, want een vertraging heeft tot gevolg dat de decarbonisatieopgave de komende jaren alleen maar groter wordt.

U kunt de Outlook on Hinterland and Continental Freigth hier downloaden.

Achtergrond
Een groot deel van de goederenstromen in Nederland zijn internationaal en verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de transport- en logistiek-gerelateerde CO2-uitstoot. In totaal wordt bijna 1.800 miljoen ton per jaar van, naar en door Nederland vervoerd. Maar liefst 62% van alle tonnen wordt vervoerd binnen de Nederlandse grenzen, waaronder het achterlandvervoer van en naar de zee- en luchthavens.

Het handelingsperspectief
Het klimaatakkoord van Parijs betekent dan ook voor deze sector een grote uitdaging: internationaal transport en logistiek moeten in 2050 minstens een factor 6 maal efficiënter worden. Dit betekent dat in 2050 de CO2-uitstoot ten gevolge van internationale goederenstromen in Nederland praktisch tot nul moet worden gereduceerd. In opdracht van de Topsector Logistiek hebben Connekt, TNO en CE Delft in kaart gebracht welke mogelijkheden de sector heeft om deze forse opgave te realiseren. De Outlook is bedoeld om belanghebbenden te informeren over mogelijkheden voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot. De Outlook is door TNO en CE Delft met Connekt uitgewerkt en bij een groot aantal stakeholders in de sector getoetst.

Vervolg
Op basis van de eerste versie van de Outlook, die nu gereed is, wordt in de komende maanden een verdere concretisering gegeven aan de scope en invulling, onder andere door middel van een consultatieronde met overheden, bedrijven en organisaties uit de logistiek en energiesector. Op deze wijze wordt een volgende versie van de Outlook vastgesteld, waarin het handelingsperspectief voor de internationale logistiek verder wordt ingevuld.

Auteurs

  • Roy van den Berg
  • Paul van de Lande, TNO
  • Herman Wagter, Connekt
  • Jessica van Rijn, TNO
  • Jordy Spreen, TNO

Meer over