Rapport

Potentie struviet voor Nederlandse landbouw

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wil graag inzicht verkrijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van struvietproductie in de aardappelverwerkende industrie. Zij heeft CE Delft gevraagd om bestaande kennis van verschillende bronnen samen te voegen tot een notitie waarin een overzichtelijk beeld wordt geschetst van de potentie van struviet uit de aardappelverwerkende industrie als vervangende meststof in de Nederlandse landbouw.

In Nederland wordt op jaarbasis 3,5 miljoen ton aardappelen verwerkt. Tijdens het verwerkingsproces komt blancheerwater vrij. Uit dit blancheerwater kan struviet worden teruggewonnen. Momenteel zijn er twee bedrijven in Nederland die struviet produceren. Struviet is toe te passen als vervanger van kunstmest, ook in de (aardappel)teelt. Hierdoor is er sprake van een aanzet tot het sluiten van de nutriëntenkringloop en wordt door duurzaam grondstoffenbeheer een bijdrage geleverd aan de circulaire economie. Toepassing van struviet leidt ertoe dat minder fosforets, een eindige grondstof, wordt gedolven.

Struviet kan door haar milieuvriendelijke karakter en slow release eigenschap goed geschikt zijn voor biologische agrariërs, tuinbouw, sierteelt, golfbanen, voetbalvelden, gebruik door consumenten en de productie van grasmatten. Het nog geringe aanbod kan als nadeel worden ervaren. Ook kan voor sommige toepassingen de slow release een nadeel zijn. Om de marktacceptatie te verhogen zou de aardappelverwerkende industrie de werking kunnen aantonen door middel van een proeftuin.

De leden van de Vereniging voor de AardappelVerwerkende Industrie (VAVI) geven aan dat zij geen knelpunten meer ervaren in de wet ten aanzien van het verhandelen van struviet als meststof. Wel is het nodig om het proces te laten registeren. Wat wel als een knelpunt in de wet wordt ervaren is dat het niet is toegestaan om vloeibaar struviet in te zetten. Vroeger werd het afvalwater van aardappelverwerkers direct gebruikt op landbouwgrond, maar dit is niet meer toegestaan. In andere landen rondom Nederland wordt dit nog wel op deze manier gedaan.

Indien een aardappelverwerker struviet terugwint uit zijn afvalwater en hier struvietkoek van maakt dat wordt ingezet als kunstmest, levert dit een energiebesparing op van 32,54 GJ/ton struviet en een CO2-besparing van 1,5 ton CO2-eq. per ton struviet.