Rapport

Potentieel lokale energiebronnen Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt actief mee aan de energietransitie. Ze hebben een  uitgangspuntennotitie opgesteld voor de lokale energiestrategie (LES), die weer input vormt voor de regionale energiestrategie (RES). In de LES wordt onder andere de Transitievisie Warmte opgesteld, waarin wordt aangegeven hoe de gemeente de transitie naar een aardgasvrije warmtevoorziening gaat aanpakken. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft CE Delft gevraagd om ter voorbereiding op de LES in kaart te brengen wat het potentieel binnen de gemeente is aan lokale energiebronnen. Met kennis over zowel de energievraag als het opwekpotentieel, kan de gemeente een beeld krijgen van in hoeverre zij op buurt-, wijk- en gemeenteniveau energieneutraal kan worden en of de door de gemeente beoogde warmteopties realistisch zijn.

Uit het onderzoek kan onder andere geconcludeerd worden dat warmtevraagdichtheid op de meeste plekken binnen de gemeente zeer hoog is. Er is veel technisch potentieel om deze warmtevraag in te vullen met aardwarmte. Ook zou er een mogelijkheid kunnen zijn om aan te takken op de leiding LdM+ van de WarmtelinQ, waarvan het concepttracé langs de A4, dwars door de gemeente, loopt. Er zijn ook kansen voor aquathermie, vooral de warmte uit de ruwwaterleidingen en één van de drinkwaterleidingen van Dunea heeft een heel hoog technisch potentieel. Naar schatting zal de huidige elektriciteitsvraag naar 2050 toe verdubbelen, afhankelijk van de toename van het elektrisch vervoer en het aantal warmtepompen. Deze elektriciteitsvraag kan lokaal worden ingevuld met zonnepanelen en windturbines. Wanneer het volledig benutbare dakoppervlak wordt bedekt met zon-pv, kan zo’n 40 tot 50% van de toekomstige elektriciteitsvraag van huishoudens en utiliteit hiermee worden gedekt. Het technisch potentieel van windturbines is vrij hoog in de gemeente Leidschendam-Voorburg, omdat er in het buitengebied theoretisch plek is voor elf turbines van 5 MW. Er zijn echter meerdere argumenten waardoor het erg moeilijk wordt, en niet wenselijk is, om dit totale potentieel te benutten.