Rapport

Price sensitivity of European road freight transport – Towards a better understanding of existing results

In opdracht van Transport & Environment heeft CE Delft in samenwerking met Significance onderzoek gedaan naar de prijsgevoeligheid van het vrachtverkeer over de weg in Europa. De nadruk lag daarbij op het lange afstandstransport.

De prijsgevoeligheid van het vrachtverkeer is allereerst in kaart gebracht door een uitgebreide literatuurstudie naar prijselasticiteiten. Daarbij zijn elasticiteiten voor drie typen prijsveranderingen bekeken: veranderingen in brandstofprijzen, in voertuigkilometerprijzen en in tonkilometerprijzen. De literatuur laat een brede range aan prijselasticiteiten voor het vrachtvervoer over de weg zien. De verschillende studies vertonen echter aanzienlijke verschillen in de gehanteerde onderzoeksmethodiek, tijdshorizon, geografische afbakening en meegenomen reactiemechanismen (d.w.z. de manieren waarop verladers en vervoerders reageren op prijsveranderingen). Door een nauwkeurige analyse van deze verschillen tussen studies hebben we de range in de waarden van de prijselasticiteiten kunnen terugbrengen.

Naast een analyse van prijselasticiteiten is in deze studie ook gekeken naar de effecten die worden waargenomen bij de verschillende kilometerheffingsystemen voor vrachtauto’s in Europa. Hoewel uitgebreide evaluatiestudies van deze systemen ontbreken, zijn er wel aanwijzingen dat de MAUT in Oostenrijk en Duitsland ertoe heeft bijgedragen dat de gemiddelde ritlengte van vrachtauto’s is afgenomen, wat bijvoorbeeld het gevolg kan zijn van een efficiëntere logistieke planning. 

Meer over