Rapport

Proposal for an Environmental Ship Index

In opdracht van de havens van Le Havre, Antwerpen, Rotterdam, Bremen en Hamburg, heeft CE Delft een Environmental Ship Index (ESI) ontwikkeld, die vanaf 2010 op vrijwillige basis zal worden ingezet om milieuvriendelijke scheepvaart te bespoedigen. De index identificeert schepen die op emissiegebied beter presteren dan de huidige voorgeschreven internationale regelgeving of de gemiddeld toegepaste technologie bij nieuwe schepen. De index kan gebruikt worden door zowel havens, verladers en vervoerders.

Indexering is geen nieuw onderwerp. Ook in de luchtvaart en het wegverkeer wordt hiervan gebruik gemaakt, bij het instellen van milieuzones en het differentiëren van belastingen.

Het rapport gaat in op:
1 Een evaluatie van bestaande indices in de maritieme sector.
2 Een evaluatie van de lessen die te trekken zijn uit de toepassing van indices in andere sectoren.
3 Het ontwerp van een voorstel voor een ESI.
4 De opzet van een ESI-organisatie, voor het beheren van een database en het organiseren van de controle van schepen.

Het ESI-voorstel omvat emissies van NOX en SOX en de rapportage van de IMO-energy efficiency operational index (EEOI). Het opnemen van fijn stof in de index is op dit moment nog niet mogelijk.

Meer over