Rapport

Recht doen aan klimaatbeleid. Kosteneffectief naar 25% reductie in 2020

De Rechtbank van Den Haag heeft in zijn uitspraak van 24 juni 2015 bepaald dat de Staat de emissie van broeikasgassen in 2020 met 25% moet reduceren ten opzichte van 1990. Het kabinet heeft daarom op 1 september 2015 de Tweede Kamer geïnformeerd dat direct wordt begonnen met de uitvoering van de uitspraak.
In de brief aan de Tweede Kamer van 9 april 2016 (Rijksoverheid, 2016) is een aantal maatregelen genoemd om te voldoen aan de gerechtelijke uitspraak. De (concrete) maatregelen leveren weliswaar een significante reductie op, maar zijn nog niet voldoende om de doelstelling te realiseren.

Deze studie richt zich daarom op de volgende drie vragen:

  1. Wat is de resterende opgave om de 25% CO2-reductiedoelstelling in 2020 te behalen, nadat de maatregelen zijn genomen die in de kabinetsreactie zijn genoemd?
  2. Wat is het meest kosteneffectieve pakket maatregelen om de resterende opgave te realiseren?
  3. Wat zijn de kosten per huishouden?

In de Urgenda-uitspraak is bepaald dat Nederland in 2020 de uitstoot van broeikasgassen moet beperken tot 25% ten opzichte van het niveau in 1990. Om de doelstelling van 25% CO2-reductie in 2020 te halen, is een extra broeikasgasreductie nodig van 15 miljoen ton. Met een slim samengesteld pakket van CO2-reductiemaatregelen kan per saldo zonder maatschappelijke kosten worden voldaan aan de Urgenda-uitspraak. Het sluiten van één of twee nieuwe kolencentrales en CO2-afvang (CCS) in de industrie maken deel uit van dit meest kosteneffectieve pakket. Als ervoor gekozen wordt om alleen de twee jaren negentig kolencentrales te sluiten, maar niet één of twee van de nieuwe kolencentrales, dan zijn veel duurdere alternatieve maatregelen noodzakelijk om de Urgenda-doelstelling te halen. De maatschappelijke kosten bedragen dan jaarlijks zo’n 400 tot 600 miljoen euro en de kosten voor huishoudens stijgen dan met 50 tot 80 euro per jaar. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van CE Delft, in opdracht van European Climate Foundation (ECF) en Eneco.