Rapport

Recycling for all milieukundig vergeleken met hervullen voor enkelen

Op dit moment wordt het grootste deel van de frisdrank en waters verkocht in meermalige 1,5 liter PET-flessen met statiegeld. Dit is tot 2006 vastgelegd in het Convenant Verpakkingen III. Vanuit de EU is er bezwaar tegen het verplichten door lidstaten van het hervullen van frisdrankflessen omdat dit handelsbelemmerend werkt. Daarom is de frisdrankindustrie samen met de overheid op zoek gegaan naar een alternatief systeem voor het verpakken van frisdrank en waters zonder hervulplicht met een vergelijkbaar milieuresultaat als het huidige systeem.

Het bedrijfsleven heeft daarop CE gevraagd drie verschillende systemen milieukundig te vergelijken. Als referentie geldt het huidige systeem met hervulbare flessen met statiegeld voor frisdranken en waters, eenmalige kleine flessen voor deze dranken en ook eenmalige flessen voor andere dranken.

Ten tweede is het door het bedrijfsleven voorgestelde alternatief doorgerekend. Dit systeem schakelt in 2006 over van meermalige grote flessen voor frisdranken en water naar eenmalige recycleflessen die nog steeds met retourpremie via de supermarkt worden ingeleverd. Het milieunadeel dat dit oplevert wordt gecompenseerd door tegelijkertijd kleine flesjes te gaan inzamelen voor recycling plus de inzet van recyclaat PET in de flessen. In 2010 schakelt het systeem van de industrie vervolgens om naar een algemeen inzamel- en recyclingsysteem voor alle PET-flessen, groot en klein, met behoud van de inzet van recyclaat.

Ten derde is het alternatief dat rest, als industrie en overheid niet tot overeenstemming komen, te weten verplicht statiegeld voor grote en kleine PET-flessen doorgerekend.

Conclusie
Hoofdconclusie van deze studie is dat het alternatief van het bedrijfsleven, het referentiesysteem met hervulflessen en het alternatief verplicht statiegeld milieukundig vergelijkbaar scoren, mits er in het systeem van het bedrijfsleven voldoende flessen worden ingezameld en er voldoende recyclaat wordt ingezet. De leden van begeleidingscommissie (NFI, Stichting Natuur en Milieu, Ministerie van VROM en LNV) en reviewer IVAM ondersteunen deze conclusie.

Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat de verschillen tussen de scenario’s weinig beïnvloed worden door variaties in parameters als het aantal malen hergebruik van flessen, het gewicht van flessen, het rendement van de afvalverwerking etc. De verschillen worden wel significant beïnvloed door het percentage inzameling en recycling en het percentage recyclaat dat wordt ingezet in de flessen.

Auteurs

Meer over