Rapport

Regulating speed: a short-term measure to reduce maritime GHG emissions

Er wordt geraamd dat de broeikasgasemissies van de zeescheepvaart tussen 2012 en 2050 met 20-120% zullen toenemen. In de periode 2013-2015 zijn ze al met 2,4% toegenomen. Door het Marine Environment Protection Committee (MEPC) van de International Maritime Organization (IMO) wordt gewerkt aan een ‘Comprehensive Strategy on the Reduction of Greenhouse Gas Emissions from Ships’ die onder andere een lijst mogelijke maatregelen zal bevatten om emissies te beperken op de korte, middellange en lange termijn.

Een van de weinige maatregelen die op de korte termijn tot emissiereductie zal leiden is langzamer varen. Dit rapport laat zien dat scheepssnelheden op drie manieren kunnen worden gereguleerd: mondiaal, unilateraal als voorwaarde voor haventoegang of varen in kustwateren, of bilateraal tussen havens in twee landen. Om effectieve emissiereductie te bereiken moeten snelheidsbeperkingen verplicht worden opgelegd en moet niet-naleving door een handhavingssysteem worden ontmoedigd. Snelheidsregulering kan het beste op basis van scheeptype en –grootte worden gedifferentieerd, om ervoor te zorgen dat schepen niet met technisch inefficiënte, lage ladingen hoeven varen en om de concurrentie tussen scheepstypen niet te verstoren.

Eén aspect dat nog gedetailleerder moet worden onderzocht is of het effectiever is om gemiddelde of maximumsnelheden te reguleren. Regulering van maximumsnelheden is qua uitvoering waarschijnlijk gemakkelijker, omdat er dan geen protocollen nodig zijn voor het berekenen van gemiddelden. Een verplichting om schepen dermate langzamer te laten varen dat onbevrachte en opgelegde schepen opnieuw in de vloot zouden moeten worden opgenomen zou emissies meteen met 4% reduceren. Een verdere afremming van de vaarsnelheid met 20-30% zou ervoor zorgen dat emissies daadwerkelijk zouden blijven afnemen, waarmee de zeescheepvaart aan het behalen van de doelstellingen van ‘Parijs’ zou bijdragen.

Meer over