Rapport

Scenario-ontwikkeling energievoorziening 2030

In het kader van de afspraken in het Energieakkoord voor duurzame groei, heeft Netbeheer Nederland aan CE Delft gevraagd om een vijftal scenario’s voor de energievoorziening in 2030 te ontwikkelen. In samenwerking met DNV GL zijn deze scenario’s opgesteld. De vijf scenario’s verschillen in de mate van decentrale productie, hernieuwbare energie en CO2-reductie en zijn door middel van backcasting opgesteld.

Voor alle scenario’s is berekend wat de consequenties zijn voor alle onderdelen van de energievoorziening: vraag naar kracht, warmte en vervoer. Hierbij is niet alleen gekeken naar de fysieke aspecten, zoals netcapaciteiten, opgesteld vermogen en benodigde energiebesparing, maar ook naar de financiële verschillen tussen de scenario’s.

Dit onderzoek is een eerste stap in de richting van het faciliteren van de toekomstige energievoorziening. Het onderzoek leidt tot een aantal algemene conclusies over de ontwikkelingen voor de energievoorziening waar de netbeheerders en andere stakeholders rekening mee moeten houden in de komende decennia. Dit heeft vertaald in een elftal aanbevelingen voor aanvullend onderzoek, die als vervolgstappen gezet kunnen worden:

 1. Ontwikkel ingrijpende regelgeving voor energiebesparing.
 2. Ontwikkel regels en marktmechanismen om flexibele vraag en productie te accommoderen.
 3. Zoek naar mogelijkheden voor goedkope(re) opslagsystemen en optimaliseer de inzet van opslag naast die van aftopping van zon-PV en het gebruik van infrastructuur gezamenlijk.
 4. Ontwikkel een marktmodel en marktregels die recht doen aan een goede mix (met meer duurzaam) en dat afgestemd is op beleid en wet- en regelgeving in ons omringende landen.
 5. Ontwikkel een nieuwe aanpak voor de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening en nieuwe business modellen voor investeringen in conventionele en hernieuwbare productietechnieken.
 6. Ontwikkel lokale afwegingsprocessen voor herinvestering in lage druk gasnetten.
 7. Ontwikkel nieuwe business modellen voor investeringen in warmtenetten.
 8. Volg de ontwikkelingen in de transportsector nauwgezet voor afstemming van de interactie met de elektriciteitssector.
 9. Ontwikkel een markt voor duurzame biomassa.
 10. Voer discussie over de voor- en nadelen van flexibele tariefsystemen.
 11. Ontwikkel financieringsinstrumenten voor het faciliteren van de transitie.