Rapport

Scenario’s zon op grote daken. Gemeente Utrecht

Voor de Regionale Energiestrategie heeft de gemeente Utrecht een RES-conceptbod voor zon-op-dak ingediend van 175 GWh/jaar. Dit potentieel is ingeschat op basis van het technisch potentieel van zon-pv op daken met een benuttingsgraad van 50% per dak en een percentage van 15% van de daken dat wordt benut. CE Delft heeft in dit onderzoek verschillende scenario’s uitgewerkt om te bepalen of dit een realistisch conceptbod is:

  1. Scenario ‘Waarschijnlijk’: Dit is het scenario met een ontwikkeling van zon-pv die wij het meest waarschijnlijk achten op basis van de verwachte rentabiliteit van zon-pv, beschikbare netcapaciteit, aansluitcapaciteit van bedrijven, investeringsbereidheid bij ondernemers en lokale en provinciale maatregelen.
  2. Scenario ‘Alles zit mee’: Dit is het meest optimistische scenario waarin de markt zich gunstiger ontwikkelt dan verwacht, de rentabiliteit en investeringsbereidheid hoog is, de randvoorwaarden van net- en aansluitcapaciteit aanwezig zijn. Er zullen in dit scenario meer nieuwe projecten van zon-op-dak worden gerealiseerd dan in het waarschijnlijke scenario.
  3. Scenario ‘Alles zit tegen’: Dit is het meest pessimistische scenario waarin investeringen minder interessant worden en er hierdoor minder zon-op-dak gerealiseerd wordt dan in de scenario’s ‘waarschijnlijk’ en ‘alles zit mee’.

Uit onze analyse blijkt dat het concept-RES-bod van 175 GWh realistisch of mogelijk zelfs conservatief is. De benuttingsgraad per dak is weliswaar te optimistisch ingeschat in het bod (50% per dak), maar daar staat tegenover dat het percentage daken dat in 2030 benut zal zijn met zon-pv naar alle waarschijnlijkheid hoger ligt dan de 15% waar in het concept-RES-bod vanuit wordt gegaan. Daarnaast is het gemiddelde dakoppervlak van daken die benut zullen worden waarschijnlijk groter dan het gemiddelde dakoppervlak van grote daken. Daarmee ligt de geschatte opbrengst uit zon-pv op grote daken uit het concept-RES-bod van de gemeente tussen het waarschijnlijke en pessimistische scenario in.

Meer over