Rapport

Screening LCA for CCU routes connected to the CO2 Smart Grid

Het klimaatakkoord van Parijs betekent dat er aanzienlijke stappen nodig zijn, wil de uitstoot van broeikasgassen (CO2-eq.) met 90-95% worden verminderd ten opzichte van het niveau van 1990. Eén mogelijke stap is de toepassing van nieuwe technologieën zoals hergebruik van CO2 in een waardeketen. Dit is aantrekkelijk als de kosten van CO2-afvangst daarbij gedekt kunnen worden, terwijl het ETS-prijsniveau nog heel laag is. In de provincies Noord- en Zuid-Holland wordt door een consortium van meer dan 20 overheids- en particuliere partijen een initiatief gelanceerd – het zogenaamde CO2 Smart Grid – dat ten doel heeft CO2 als grondstof voor een circulaire economie in te zetten (Carbon Capture and Utilization, CCU). Hiertoe zal een netwerk worden ontwikkeld waarin CO2 van verschillende bronnen aan diverse gebruikers ter beschikking komt. Als ruggengraat van dit netwerk wordt voorgesteld de bestaande OCAP CO2-pijpleiding te gebruiken. Via deze leiding wordt CO2 al gepompt van de Pernis-productie-eenheden van Shell en ethanolproducent Alco naar tuinbouwkassen in het Westland voor gebruik om gewassengroei te stimuleren.

Deze studie is een screening-Levenscyclusanalyse (LCA) van CCU-routes die in aanmerking komen voor opname in het CO2 Smart Grid. De resultaten van deze studie kunnen dienen als input voor een nog uit te voeren Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse.