Rapport

Slim gebruik van slimme meters. Energiebesparing door grotere beleidsmatige reikwijdte

Sinds begin dit jaar zijn de netbeheerders gestart met de grootschalige uitrol van de slimme meter in Nederland. Voor 2020 moet de slimme meter aan meer dan zeven miljoen huishoudens zijn aangeboden. Het idee achter de slimme meter is dat deze onder andere nodig is voor de toekomstige energievoorziening en dat de slimme meter de eindgebruiker in staat stelt om gerichte, energiebesparende maatregelen te treffen. In deze studie is, in opdracht van RVO/BZK, gekeken naar de mogelijkheden op (met name) de beleidsterreinen van met ministerie van BZK, om het gebruik van de slimme meter te stimuleren, met als ultiem doel om energiebesparing bij huishoudens te bewerkstelligen. Op basis van een bureaustudie en een werksessie met beleidsambtenaren van de ministeries BZK en EZ is een uitgebreid overzicht van mogelijkheden opgesteld. Deze mogelijkheden liggen op vele beleidsterreinen van met name het ministerie van BZK, zijn zeer divers en hebben in verschillende gradaties effect op de besparingsmogelijkheden bij huishoudens. Een tiental van de meest belovende mogelijkheden is in nader detail uitgewerkt.

Auteurs