Rapport

Stand der techniek – dieselmotoremissies

Dieselmotoremissies (DME) zijn in Nederland als kankerverwekkend geclassificeerd. Werkgevers zijn dan ook verplicht om maatregelen te treffen om deze kankerverwekkende stoffen te vervangen door niet kankerverwekkende stoffen. Indien vervanging technisch niet mogelijk is, dienen zij de blootstelling van hun werknemers aan DME zo veel mogelijk te reduceren, en wel door het treffen van beheersmaatregelen op basis van de arbeidshygiënische strategie (artikel 4.17 en 4.18 Arbeidsomstandighedenbesluit). In dit rapport is de stand der techniek in beeld gebracht van maatregelen ter vervanging en beheersing van dieselmotoremissies in een viertal arbeidssituaties: havenactiviteiten, garages, huisvuilinzameling en bouwwerkzaamheden. In de laatste twee sectoren is tevens een beperkt aantal praktijkmetingen gedaan naar blootstelling en het effect van vervangings- en beheersmaatregelen. Deze metingen hebben uitgewezen dat het gebruik van een aardgasmotor of een roetfilter op een dieselhuisvuilwagen de blootstelling van DME bij huisvuilophalers met ongeveer 50% reduceert ten opzichte van rijden met een dieselwagen. Op basis hiervan is berekend dat roetfilters en aardgasmotoren in deze situatie een aanzienlijke reductie – met circa 30% – van de extra kans op longkanker bewerkstelligen.

Auteurs

Meer over