Rapport

STREAM Goederenvervoer 2016

Het rapport op deze pagina is versie 2.0 (januari 2017). Ten opzichte van versie 1 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • De fijnstofemissies (PMv)van kustvaart zijn naar boven bijgesteld. In STREAM wordt voor kustvaart uitgegaan van de emissies van laagzwavelige diesel (MGO) vanwege de SECA eisen. Op basis van een analyse van recente bronnen uit 2016 is geconcludeerd dat de emissies van varen op MGO hoger zijn dan in de eerste versie is aangenomen. Deze wijziging heeft invloed op alle tabellen en figuren waarin aan de fijnstofemissies van kustvaart wordt gerefereerd.
  • In Tabel 29- Tabel 31 zijn de tank-to-wheel kentallen voor CNG en LNG aangepast van 100 naar 84. Het is een correctie van een typefout.
  • In Tabel 35 zijn de fijnstof indexkentallen voor “HFO + scrubber “en “LNG” aangepast, als gevolg van de wijziging in de fijnstofemissies van varen op MGO.
  • In Tabel 60 zijn de well-to-tank fijnstof (PMv)en SO2 emissiekentallen aangepast. Het is een correctie van een typefout.
  • Enkele bronvermeldingen zijn vervangen door recentere of directere bronnen (met dezelfde informatie).

STREAM Goederenvervoer 2016 is een handboek met emissiefactoren per tonkilometer voor weg, spoor, binnenvaart en kustvaarttransport. Het rapport geeft representatieve gemiddelde emissiecijfers per vervoerswijze, die geschikt zijn voor globale (beleids)analyses waarbij gemiddelden volstaan. Daarnaast geeft het rapport gedetailleerde kentallen waarmee de emissies in specifieke situaties kunnen worden berekend door gebruikers die informatie hebben over het gebruikte type voer- of vaartuig en de inzet ervan (type goederen, (vaar)wegtype). Naast parkgemiddelde kentallen voor het jaar 2014 worden ook kentallen gegeven voor verschillende voertuigtechnieken (zoals Euroklassen) en (alternatieve) brandstoffen.

Naast de emissiecijfers bevat het rapport uitgebreide informatie over de gebruikte bronnen en methodieken. De kentallen in het rapport zijn niet bedoeld om direct modaliteiten te vergelijken. Wel kunnen op basis van de kentallen vergelijkingen worden gemaakt tussen verschillende vervoersopties, rekening houdend met de specifieke afstanden per modaliteit, voor- en natransport en overslag. Dit is geïllustreerd aan de hand van een aantal cases.

De emissiekentallen in STREAM betreffen broeikasgasemissies (CO2, CH4 en N2O samen in CO2-eq) en de belangrijkste luchtvervuilende emissies door transport (PM10, NOx en SO2). Zowel de uitlt- en slijtage-emissies als de emissies die vrijkomen bij de winning, productie en transport van de brandstof en elektriciteit worden gegeven.

Auteurs

Meer over