Rapport

STREAM International Freight 2011

LET OP: Er is een update 2016 van STREAM Goederenvervoer.

Deze studie is een update van de in 2008 gepubliceerde STREAM-studie. De studie omvat een overzicht van de voertuiggebonden emissies van het goederenvervoer per tonkilometer, voor verschillende marktsegmenten in het internationale goederenvervoer. In het rapport wordt daarnaast een vergelijking gemaakt van de emissies per tonkilometer op basis van gemiddelde voertuigtechnologie (gemiddelde leeftijd) en gemiddelde bezettingsgraden voor verschillende casussen, waar modal shift in het komende decennium een rol kan gaan spelen. Hierbij is rekening gehouden met voor- en natransport.

De schaalgrootte van het transport speelt een belangrijke rol. Daarnaast spelen ook logistieke factoren, zoals de beladingsgraad een belangrijke rol. Welke modaliteit het schoonst is verschilt per situatie en emissie. Wel is het duidelijk dat de elektrische trein een zeer schone en zuinige modaliteit is.

In de studie is vooral gekeken naar uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) en luchtverontreinigende stoffen, zoals fijnstof (PM), stikstofoxiden (NOx) en zwaveloxiden (SOx).
De studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Auteurs