Rapport

Subsidies en derving belasting van klimaatregelingen

De energietransitie zal in toenemende mate gevolgen hebben voor de overheidsfinanciën, zowel voor uitgaven aan klimaatbeleid als op de inkomsten van energie- en milieubelastingen (groene belastingen). Naarmate klimaatbeleid effectiever wordt en klimaatdoelen door middel van beperking vraag naar fossiele brandstoffen steeds dichterbij komen, zullen de misgelopen belastingkomsten voor de overheid steeds groter worden.

Het doel van deze verkenning kan als volgt worden geformuleerd:

  1. Bepalen of de overheid de derving heeft berekend van groene beleidsmaatregelen en/of zicht heeft op de globale omvang van die derving.
  2. Bekijken of en hoe die derving een rol speelt bij de stimulering van de klimaatoplossing (of wordt de derving zelfs als stimuleringskost meegenomen?).
  3. Bekijken of er andere transities zijn die in omvang van derving (en stimulering) vergelijkbaar zijn met elektrisch rijden.
  4. Dan wel: is er bij de andere groene beleidsmaatregelen gekeken naar een alternatief om die dervingskosten te dekken?

De vragen worden beantwoord aan de hand van een analyse van vijf maatregelen (in de vorm van fiches) waarin we kijken hoe groot de derving van inkomsten is, welke berekeningen hieraan ten grondslag liggen, of de derving in beeld is in de besluitvorming en op welke manier die gecompenseerd kan worden.