Rapport

Synergie en spanning. Literatuurstudie naar samenhang tussen instrumenten voor verschillende transities en maatschappelijke opgaven

De Rijksoverheid zet beleidsinstrumenten in voor verschillende transities (klimaat- en energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, kringlooplandbouw) en de woningbouw- en stikstofopgaven. Beleidsinstrumenten die zijn ingericht vanuit één van de transities of opgaven, kunnen (onbedoeld) synergie hebben met andere maatschappelijke opgaven/transities. Ook kunnen hierdoor knelpunten ontstaan of kansen onbenut blijven. In deze studie, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, geven we op basis van bestaande literatuur een overzicht van de synergieën, knelpunten en onbenutte kansen van deze beleidsinstrumenten.

Overzicht synergieën, onbenutte kansen en knelpunten in relatie tot instrumenten, op basis van literatuur