Rapport

Systeemintegratie wind op zee

Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee 2031-2040

In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat er grote hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit en CO₂-arme waterstof nodig zijn. Om dit te bereiken is de tijdige ontwikkeling van grootschalige windenergie op zee cruciaal. Het kabinet heeft daarom de ambitie voor het realiseren van ongeveer 50 GW aan windenergie op zee in 2040.

Programma VAWOZ (Verbindingen Aanlanding Wind op Zee) 2031-2040 onderzoekt hoe de energie van, nog te bouwen, windparken op zee aan land kan worden gebracht in de vorm van elektriciteit of waterstof voor de periode 2031-2040.

CE Delft is binnen het programma VAWOZ 2031-2040 verantwoordelijk voor de  thema’s systeemintegratie en economie.

  • Het thema Systeemintegratie geeft inzicht in de gevolgen van de aanlanding van wind op zee voor het hele toekomstige energiesysteem in Nederland. Er wordt gekeken naar de invloed van de inpassing van windenergie op zee op de energie-infrastructuur op land, de benodigde energie-infrastructuur op zee en de (directe) benutting van windenergie
  • Binnen het thema Economie vindt een beoordeling plaats van de economische impact van de verbindingen. Hierbij wordt een breed welvaartsbegrip gehanteerd, waarbij zowel de beprijsde als onbeprijsde effecten (zoals milieu en ruimte) worden meegenomen. Hierbij worden welvaartseffecten in brede zin meegenomen en uiteengezet in een overzicht van kosten en baten.

In februari 2024 is de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het programma VAWOZ 2031-2040 ter inzage gelegd, deze is hier te vinden.

Meer over