Rapport

The propylene oxide production chain and possibilities for energy saving

Met bedrijven die onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) vallen heeft de Nederlandse regering lange-termijnafspraken over energie-efficiëntie (LEE) gemaakt. Een van deze bedrijven is LyondellBasell. Lyondell Chemie Nederland B.V., onderdeel van LyondellBasell, produceert Propyleenoxide (PO) op twee locaties bij Rotterdam met gebruik van twee verschillende processen. Op de Maasvlaktelocatie wordt PO via het POSM-proces gemaakt, met styreen als bijproduct, en op de Botlek-locatie via het PO/TBA-proces, met tert-butyl alcohol (TBA) als bijproduct.

Zowel op de productielocaties zelf als in de upstream- en downstream PO-, TBA- en styreen-productieketens zijn er mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren, en onder de LEE-afspraak worden bedrijven gestimuleerd om het potentieel van al deze opties te evalueren.

CE Delft heeft de koolstofemissies en cumulatieve energievraag van LyondellBasell’s beide Nederlandse PO-productielocaties bepaald.

Het doel van het project was om het energiebesparingspotentieel in de PO-, styreen en TBA-productieketens te berekenen. In de studie is ook gekeken naar opties die samenwerking met andere bedrijven vereisen of die besparingen opleveren voor meer dan een bedrijf in de productieketen.  Het project is in nauwe samenwerking met LyondellBasell uitgevoerd.

Met gebruik van informatie in de open literatuur en gegevens die door LyondellBasell zijn aangereikt is elke processtap in detail uitgewerkt, teneinde de belangrijkste massa- en energiestromen in kaart te brengen. Deze als energieschema’s vormgegeven stromen geven een indicatie van het detailniveau dat door deze aanpak kan worden verkregen.

In brainstormsessies zijn de diverse opties voor energiebesparing in de productieketens beoordeeld. Op basis van de gemaakte voorstellen is na deze sessies een lijst potentiële maatregelen opgesteld, met daarbij een indicatie van zowel het energiebesparingspotentieel als de technische en economische haalbaarheid van de betreffende maatregel. De maatregelen zijn vervolgens aan LyondellBasell gerapporteerd.