Rapport

Thermische energie benutten met ORC-installaties. Financiële, arbeidstechnische en beleidsaspecten

Door restwarmte te benutten kunnen industriële productieprocessen aanzienlijk energie-efficiënter gemaakt worden. Dit is in lijn met het streven van de EU om aan haar klimaatdoelstellingen te voldoen. Een van de technologieën waarmee restwarmte omgezet kan worden in elektriciteit is een ORC-installatie (organische rankinecyclus).

In dit rapport komen drie verschillende zaken aan bod:

  1. Een evaluatie van het huidige EU-beleid inzake ORC-technologie (waaronder beleidsaanbevelingen om beter om te gaan met het benutten van thermische energie). We hebben geconstateerd dat de energie-efficiëntierichtlijn EED III en BREF’s (BAT referentiedocumenten, waarbij BAT staat voor ‘beste beschikbare technieken’) het meest relevant zijn voor ORC-technologie.
  2. De financiële haalbaarheid. We hebben hiervoor indicatieve ORC-businesscases onderzocht voor zes relevante branches/sectoren (glas, cement, staal, olie en gas, chemicaliën en de maritieme sector). De informatie over de businesscases hebben we verzameld uit gesprekken met leveranciers en (mogelijke) gebruikers van ORC-systemen.
  3. Een globale schatting van de mogelijke directe arbeidskansen die gepaard gaan met investeringen in ORC binnen de EU.

We dragen de volgende aanbevelingen aan (bestemd voor beleidsmakers in de EU):

  • Deel best practices rondom de nationale implementaties van de EED onder lidstaten.
  • Werk de BREF’s bij en doe dit regelmatiger.
  • Classificeer ORC in de EED en de BREF’s voor cement en energie-efficiëntie (naast warmtekrachtkoppeling) als ‘restwarmte-naar-stroom’-technologie.
  • Onderzoek of het haalbaar is om ‘restwarmte-naar-stroom’-technologieën, en met name ORC-systemen, op te nemen in de BREF’s voor ijzer en staal, glas, keramiek, chemicaliën en olie en gas.
  • Voer een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit voor de toepassing van ORC-systemen.

Overweeg om ‘restwarmte-naar-stroom’-technologieën op te nemen in de Climate Delegated Act van de EU-verordening 2020/852.