Rapport

Uitkomsten doorrekening ambities en maatregelen mobiliteitsvisie Natuur & Milieu

Natuur & Milieu heeft recentelijk een mobiliteitsvisie ontwikkeld, die moet leiden tot substantieel lagere uitstoot van verkeersemissies in 2030 en 2037 dan het huidige (en voorgenomen) beleid van de Nederlandse overheid.

De visie is vertaald naar reductiedoelstellingen voor CO2, NOx, ruimtegebruik, en verhoging van het aandeel hernieuwbare energie. Daarvoor heeft Natuur & Milieu op macroniveau een aantal ambities geformuleerd en een uitgebreid maatregelenpakket om die ambitie te realiseren.

CE Delft heeft de effecten doorgerekend en afgezet tegen de uitkomsten van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV 2022).
Uit de berekening komt naar voren dat het maatregelenpakket van Natuur en Milieu voldoende is om de ambities te halen. De ambitie voor CO2 in 2030 is 49% reductie ten opzichte van 1990, terwijl de maatregelen 53% halen. Voor 2037 is het maatregelpakket voldoende om de ambitie te realiseren, respectievelijk 81 en 82% reductie ten opzichte van 1990.

Meer over