Rapport

Update milieueffecten gedifferentieerde parkeertarieven

In opdracht van het Ministerie van I&M heeft CE Delft onderzoek gedaan naar de milieueffecten van gedifferentieerde parkeertarieven. Deze studie vormt een update van een eerder onderzoek dat door CE Delft in 2006 is uitgevoerd naar de milieueffecten van deze parkeermaatregel. De update van dit onderzoek was gewenst om meer inzicht te krijgen in de nut en noodzaak van een experimenteerwet, die het voor een aantal gemeenten mogelijk maakt om te experimenteren met gedifferentieerde parkeertarieven. Een dergelijke parkeermaatregel is onder de huidige gemeentewet niet toegestaan.

De in deze studie doorgerekende variant van gedifferentieerde parkeertarieven leidt tot een daling van de PM10- en NOx-uitstoot van de parkeerders met respectievelijk 3 tot 7% en 2 tot 6%. Deze verminderde uitstoot door parkeerders leidt tot een daling van de PM10- en NOx-uitstoot in het centrumgebied met respectievelijk 1 tot 2% en 0,5 tot 1%. Lokale overheden kunnen de effectiviteit van gedifferentieerde parkeertarieven verhogen door in te zetten op goede OV-infrastructuur, fietsvoorzieningen en transferia, of door de maatregel te combineren met andere (lokale) maatregelen, zoals lokale tolheffingen of milieuzones. Een andere mogelijkheid om de effectiviteit te verhogen is door het gebied waar betaald dient te worden voor parkeren te vergroten, zodat een groter aantal auto’s onder de maatregel valt.