Rapport

Update onderzoek economische effecten het Nieuwe Werken

In opdracht van Natuur en Milieu heeft CE Delft een berekening uitgevoerd van de maatschappelijke baten van thuiswerken. Aanleiding voor het onderzoek was de Coronacrisis. Het is de verwachting dat door de grootschalige ervaring met thuiswerken die nu is opgedaan, in de toekomst blijvend meer thuis zal worden gewerkt.

CE Delft heeft in samenspraak met Natuur en Milieu een scenario gedefinieerd voor thuiswerken na de Coronacrisis, waarbij 12% van de beroepsbevolking 1 tot 1,5 dag meer gaat thuiswerken. Voor dit scenario hebben we de maatschappelijke baten berekend voor tijdwinst door minder woon-werkverkeer, toename van arbeidsproductiviteit en –participatie, afname van milieuverontreinigende emissies en broeikasgasemissies, afname van geluidsoverlast, afname van infrastructuuronderhoud en toename van de verkeersveiligheid. De totale maatschappelijke baten zijn berekend op 1,2 tot 1,6 miljard euro per jaar.

De rekenresultaten zijn gebundeld in een korte notitie.