Rapport

Verdere groei van Schiphol. Heeft Amsterdam er baat bij?

De luchthaven Schiphol heeft in een businessplan aangegeven het aantal start- en landingsbanen te willen uitbreiden van vijf in 2003 naar zes en eventueel zeven banen in 2020. In opdracht van de Milieudienst Amsterdam heeft CE onderzocht of ook de Gemeente Amsterdam bij uitbreiding baat heeft. Onlangs heeft het Centraal Planbureau de nationale maatschappelijke effecten van uitbreiding van Schiphol op hoofdlijnen in kaart gebracht. Een van de belangrijkste conclusies is dat de baten voor gebruikers ruimschoots opwegen tegen de kosten van bijvoorbeeld geluidhinder. Deze conclusie lijkt ook te gelden voor Amsterdam. De belangrijkste kanttekeningen die in deze notitie zijn gegeven hebben betrekking op de geluidsproductie door Schip-hol. Vooral van belang is de invloed van uitbreiding van Schiphol op de vrij-waringzone, de zone waarbinnen beperkingen gelden voor onder andere woningbouw. Het CPB lijkt zowel het aantal vierkante meters te onderschatten als de kosten van vrijwaring per vierkante meter. Anders gezegd: uitbreiding van Schiphol levert de gemeente Amsterdam meer problemen op (en dus kosten) voor het vinden van geschikte ruimte voor wonen en werken dan het CPB inschat.

Auteurs

Meer over