Rapport

Verkenning (economische) waarde van de ondergrond regio Drechtsteden

Dit rapport brengt de (economische) waarde van de ondergrond in de regio Drechtsteden nader in beeld. Daarbij is zowel naar de huidige relatie tussen bodem en de regionale economie van de Drechtsteden gekeken als naar toekomstige maatschappelijke kosten en baten van het duurzaam beheer van de ondergrond. 

Huidige relatie bodem en economie
Uit het rapport blijkt dat de bodemsector, met name de bodembouw, een belangrijke economische waarde levert aan de Drechtsteden in termen van aantal bedrijven, toegevoegde waarde, productiewaarde en werkgelegenheid. 

Toekomstige baten van de ondergrond
Op basis van toekomstig beleid, zoals beschreven in de Bodemvisie van de gemeente Dordrecht, zijn de potentiële maatschappelijke baten van de ondergrond berekend voor de vier thema’s:

  • duurzame energie, 
  • wateradaptatie, 
  • stedelijke ondergrondse infrastructuur en 
  • voormalige stortplaatsen. 

Deze baten zijn ingeschat door het voorgenomen beleid op de vier thema’s (de project-alternatieven) af te zetten tegen de situatie bij ongewijzigd beleid (het zogenaamde nulalternatief). Voor het marktsegment bodemenergie zijn tevens de potentiële kosten berekend, terwijl voor de andere ondergrondthema’s enkel is gekeken naar het batenpotentieel. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat met name de inzet van duurzame bodemenergie (in de vorm van WKO en geothermie) economische kansen biedt, zowel in termen van besparingen als in minder grotere afhankelijkheid van inkoop van energie buiten de regio.

Auteurs