Rapport

Verkenning welvaartseffecten STRONG

Het belang van de ondergrond neemt toe en speelt een belangrijke rol bij maatschappelijke vraagstukken als de energie- en drinkwatervoorziening en het behalen van klimaatdoelstellingen. Het benutten van de ondergrond kan aanzienlijke economische baten opleveren, zowel in financiële zin (denk bijvoorbeeld aan gaswinning) als in de bredere zin van welvaart (bescherming van ecosysteemdiensten). Maar de ondergrond is ook kwetsbaar en verschillende ecologische functies en ondergrondingrepen kunnen conflicteren. Bescherming van deze kwetsbare functies van de ondergrond kan ook belangrijke maatschappelijke baten opleveren, zonder dat deze direct in geld zijn uit te drukken.

Met een Structuurvisie Ondergrond van het Rijk wordt een nieuwe stap gezet in de ruimtelijke ordening van de ondergrond, zodat een kader beschikbaar is bij de afweging van verschillende ondergrondfuncties. CE Delft heeft in opdracht van het Ministerie van I&M een Verkenning van de welvaartseffecten uitgevoerd. In deze Verkenning zijn de welvaartseffecten van ‘standaard toepassingen’ van verschillende ondergrondfuncties binnen de vier scenario’s van het planMER verkend en alle belangen voor verschillende partijen op een rij gezet en indien mogelijk in geld (welvaartseffecten) uitgedrukt. De resultaten van deze Verkenning zijn, naast de PlanMER, gebruikt als onderbouwing van de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond.